Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief; dit is bij de "Wet op medezeggenschap" geregeld. Ouders en leerkrachten praten mee over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op de school. De MR heeft inspraak, maar de directie 'maakt' het beleid en is eindverantwoordelijk. Hier treft u een beknopte toelichting op de werking van de MR van de Godelindeschool.

Wat doet de MR?
De MR houdt zich bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de schooldirectie op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Over een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid(verwijst naar een andere website) (zoals bijv. over de begroting of de tussenschoolse opvang) of adviesbevoegdheid (zoals bijv. het financiele beleid en beleid m.b.t. hoogbegaafde kinderen). De MR kan op eigen initiatief allerlei zaken agenderen die de school betreffen. Een lid van de MR neemt deel aan de werkgroep over de veiligheid op en rondom school. Ook is de MR afgevaardigd in de sollicitatiecommissie voor de aanstelling van nieuwe personeelsleden.

MR en de Oudervereniging
De oudergeleding van de MR en de Oudervereniging (OV) hebben dezelfde achterban, namelijk de ouders. Ze hebben regelmatig overleg. De MR en OV stemmen af over onderwerpen die beide belangrijk vinden. De twee organen hebben verschillende rollen binnen de school; zij proberen elkaar aan te vullen en te versterken.

Gemeenschappelijke MR
Namens de Godelindeschool neemt dit jaar Rudolph Donkers van de MR oudergeleding zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Gemeenschappelijke MR is het inspraakorgaan van stichting Talent Primair, waarin alle bij de stichting aangesloten scholen zijn vertegenwoordigd en dat met het College van bestuur van Talent Primair overleg heeft.

MR vergaderingen en onderwerpen
De MR komt per schooljaar ongeveer negen keer bijeen. De directeur is als adviseur regelmatig bij deze vergaderingen aanwezig. Onderwerpen die besproken worden zijn o.a. de schoolbegroting, het formatieplan, de schoolgids en het zorgplan. Daarnaast wordt de agenda aangevuld met actuele punten, zoals het ICT-beleid en nieuwe huisvestingsplannen. We streven ernaar om de agenda een week voor de vergadering klaar te hebben. U kunt deze opvragen via de secretaris. Jaarplan MR Godelindeschool 2020-2021 (docx, 22 kB) Jaarverslag MR Godelindeschool 2019-2020 (docx, 71 kB)

Agenda, Notulen, & communicatie
De notulen van MR-vergaderingen geven u een goed beeld van de onderwerpen, adviezen en instemmingen van de MR. U vindt ze hieronder.

 

'De MR vertelt...'
Regelmatig verstuurt de MR via de mail een soort nieuwsbrief 'De MR vertelt...' om ouders en leerkrachten te informeren over onderwerpen die de MR besproken heeft en/of interessant zijn.

Vergaderdata en bijwonen van een vergadering
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en personeel zijn altijd van harte welkom een vergadering als toehoorder bij te wonen. Het eerste kwartier van de vergadering (19.00-19.15 uur) is speciaal ingepland voor specifieke vragen of onderwerpen van toehoorders. U bent welkom tot de rondvraag.

Kunt u de MR-secretaris Lonneke van Wijk per e-mail laten weten wanneer u aanwezig wilt zijn? De vergaderingen beginnen om 19.00 uur in de lerarenkamer.

Vergaderdata 2022:
16 maart 2022
16 mei 2022
28 juni 2022

Vragen, suggesties of ideeën? Om u als ouder of als leerkracht zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, ontvangen wij graag uw inbreng, suggesties of aandachtspunten. Stuur alstublieft een e-mail naar 
medezeggenschapsraad@godelindeschool.nl
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de leden van de MR over onderwerpen die u belangrijk vindt.

Het mailadres waarop de MR te bereiken is: medezeggenschapsraad@godelindeschool.nl

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders, de leerkrachten kiezen de personeelsgeleding. Voor alle leden geldt een minimale zittingsduur van 3 jaar.

De MR van 2021 - 2022 bestaat uit:
Rudolph Donkers (ouder); voorzitter en GMR-vertegenwoordiger
Karin van Schuppen (ouder)
Helen Vossen (ouder)
Mariska Wijnhout-Leehuis (ouder)
Hannie Pietersen (leerkracht)
Els Pool (leerkracht) 
Ineke de Rijke (leerkracht)

Lonneke van Wijk (ambtelijk secretaris, geen lid)